Độ lạnh của Đá gel sau khi cấp đông

Độ lạnh của đá gel sau khi được cấp đông trong tủ lạnh thường, thời gian cấp đông khoảng 15 - 20 giờ

7h00 -17h30